Parsamtal - familjesamtal - familjerådgivning i Uppsala

Hem
Psykodynamisk psykoterapi
Konsultation, personlig coaching
Parsamtal, familjesamtal
Ungdomar, unga vuxna
Psykoanalysens historia
Psykoterapi ger resultat
KBT
KBT/Psykodynamisk psykoterapi
Kontakt
Länkar
 
E-post
ulf@ulfgustavsson.se
Telefon
070/769 86 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parsamtal, familjesamtal med en utbildad samtalspartner

Ingen parrelation är perfekt, ingen parrelation är ständigt harmonisk och konfliktfri. I själva verket kan förmågan att hantera frustration och konflikt vara ett mått på öppenheten och den gemensamma tilliten i en parrelation.

Ibland uppstår dock problem, låsningar och besvikelser i relationen som parterna har svårt att reda ut, trots att de försökt. En utomstående, professionell samtalspartner kan då vara till hjälp.
I parsamtalet står relationen, samspelsmönstret och kommunikationen i fokus. Den psykologiska förståelsen stakar ut vägen för beteendeförändring, och parsamtalet utmynnar ofta i ”hemuppgifter” för paret att arbeta vidare med på egen hand.

Ett återkommande dilemma hos par som söker psykoterapeut är enligt min erfarenhet att parterna hamnat i roller eller positioner gentemot varandra som låser, begränsar och skapar frustration. Dessa roller är vanligtvis formade av båda parter (”it takes two to tango…”), vare sig det skett aktivt eller passivt, uttalat eller outtalat.

Att båda parter bidrar till att upprätthålla positioneringarna innebär också att båda har möjlighet att rucka på de invanda samspelsmönstren, var och en på sitt sätt. Detta hör till terapeutens uppgift att tydliggöra och lyfta fram, i syfte att öppna upp kommunikationen och befrämja en förändring.

Samspelet i en parrelation sker på flera plan, öppet och fördolt. Var och en bidrar med sitt personliga ”bagage” av tidigare erfarenheter som påverkar den egna positionen i förhållandet och de förväntningar man har på sin livskamrat, samt vilka behov man önskar få tillgodosedda.

Parsamtal

I parsamtal kan var och ens personliga ”bagage” synliggöras, för att bättre förstå de ömsesidiga positioneringar man hamnar i och kunna hitta nya förhållningssätt.

Parsamtal kan vid behov synliggöra maktaspekter i relationen. Fördelningen av ”makt” i en parrelation är vanligtvis komplex, med flera olika och kanske motsägelsefulla aspekter. Det är sällan så enkelt att en av parterna har ett hundraprocentigt överläge och den andra befinner sig i ett lika ensidigt underläge.

Par som vänder sig till en psykoterapeut kan också tvivla på relationens fortbestånd, t ex så att en av dem eller båda känner att de inte vill stanna kvar i relationen om ingen förändring sker. Eller så har den ena eller båda redan bestämt sig för att separera. I terapeutens uppgift ingår att lyssna på parterna och undersöka om det går att hitta en gemensam väg framåt i relationen som känns rimlig för båda, alternativt att ta hand om besvikelse och andra känslor i en situation där man tagit beslut om separation.

 

Familjesamtal, familjerådgivning

Familjesamtal innebär att flera generationer är närvarande, föräldrar och barn, eller ibland som ”parsamtal” med en förälder och ett barn/tonåring. Det kan även gälla vuxna barn som tillsammans med föräldern vänder sig till en psykoterapeut för att få hjälp med problem i relationen.

Samtalens uppläggning avgörs av problemets art och vilka som närvarar i samtalen. Det kan t ex handla om att öppna upp kommunikation och förändra invanda rollmönster av ”offer” och ”syndabock”, att få de närvarande att i större utsträckning lyssna på och bekräfta varandra och ta ansvar för det egna beteendet, eller att ta fram lösningsförslag och resurser som finns i familjen för att stärka ett barn eller en tonåring som fått svårigheter.

 

Se även;Ulf Gustavsson
Leg psykolog/leg psykoterapeut
Uppsala
Kontakt