Ulf Gustavsson, psykoterapeut, psykolog, Uppsala

Psykoterapi (ACT), parsamtal, krisstöd, coaching, psykologisk handledning, utbildning

 

Välkommen till min hemsida! Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog/psykoterapeut, och av att leda verksamheter inom behandling. Numera arbetar jag enbart i egen regi, men har under längre tid haft landstingsavtal som psykoterapeut och samarbetar med andra verksamheter främst inom behandling och psykosocialt arbete.

Mitt psykologiska förhållningssätt utgår i första hand från ACT, Acceptance Commitment Therapy som brukar räknas till ”tredje vågens KBT”. Det är en metod som visat sig vara hjälpsam på en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma, samt i vidare mening som förändringsverktyg t ex i parrelationer, coaching och för arbetsgrupper och organisationer.

En rad forskningsstudier ger stöd för ACT som en verksam psykologisk metod med bred användbarhet, och ett stort antal ACT-böcker har utgivits under senare år, både facklitteratur och böcker för allmänintresserade.

ACT förenar yttre och inre - konkret beteendeförändring med meningsfulla handlingsval utifrån personliga livsvärden, samt hur vi förhåller oss till vårt inre upplevande ifråga om tankar, känslor, självuppfattning, minnen, grubbel etc, i riktning mot acceptans och ökad flexibilitet.

Jag har en bakgrund i psykodynamisk psykoterapi och är utbildad psykoterapeut i den traditionen, samt därefter vidareutbildningar i KBT och ACT. Mina psykologiska erfarenheter finns med mig, och stärker min uppfattning att det - oavsett metod - alltid är viktigt att anpassa det psykologiska stödet efter behoven hos den enskilde, paret eller gruppen.

Jag utbildar i ACT i rad sammanhang, t ex för arbetsgrupper och som ansvarig för en tvåårig terapeututbildning i Stockholm. Jag har också en stor erfarenhet av handledningsuppdrag för yrkesverksamma framför allt inom behandling och psykosocialt arbete.

Som verksamhetschef vid ett behandlingscenter för flyktingar har jag särskilt intresserat mej för ACT som metod vid trauma, och då i synnerhet krigs- och flyktrelaterade trauman.

Välkommen att läsa mer om psykoterapi, om ACT, parsamtal m m, genom att följa rubriklänkarna här på min hemsida!

 
Uppsala Psykoterapimottagning
Smedsgränd 2B
753 20 Uppsala