Ulf Gustavsson, psykoterapeut, psykolog, Uppsala

Hem
Psykodynamisk psykoterapi
Konsultation, personlig coaching
Parsamtal, familjesamtal
Ungdomar, unga vuxna
Psykoanalysens historia
Psykoterapi ger resultat
KBT
KBT/Psykodynamisk psykoterapi
Kontakt
Länkar
 
E-post
ulf@ulfgustavsson.se
Telefon
070/769 86 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ord & Psyke erbjuder
Psykoterapi
Krishantering
Konsultation/coaching
i Uppsala
Psykodynamisk terapi med KBT

Jag bedriver psykoterapi, krishantering och konsultation/coaching för vuxna, unga vuxna och ungdomar.

Min grundsyn är psykodynamisk, men jag är vidareutbildad i KBT, och arbetar även direkt med beteendeförändring. Enligt min erfarenhet är det värdefullt att kunna använda sig av båda dessa terapeutiska förhållningssätt, för att skräddarsy behandlingen för den enskilde och göra den så meningsfull som möjligt.

Utöver individualterapi erbjuder jag parsamtal, familjesamtal samt andra former av flerpartssamtal med fokus på relationer, samspelsmönster och kommunikation.

Jag ger även kortare konsultationer, krishantering och rådgivning, samt är verksam med psykologisk handledning och undervisning.

Ulf Gustavsson
Ulf Gustavsson
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
 

Bland de problem och frågeställningar jag som psykoterapeut och psykolog möter kan nämnas:

 • • ångestsymptom, oro och stress
  • akuta kriser
  • relationssvårigheter
  • svårigheter i känslohantering
  • osäkerhet, bristande självtillit
 • • nedstämdhet och känslor av meningslöshet
  • blockeringar i livsbeslut och karriär
  • skuld- och skamproblematik
 • • sorgereaktioner
  • tonårskriser
  • arbetsrelaterade svårigheter
  • missbruk och andra destruktiva beteenden
Vidden av problemen varierar, det kan gälla alltifrån människor som har svårt att klara vardagen, till aktiva yrkesmänniskor med mer avgränsade livsproblem som man önskar hjälp av en utomstående samtalspartner med att kunna förändra.
 

Psykoterapi som självutveckling

Att gå i psykoterapi kan vara ett tillfälle till självutveckling i vidare mening, en puff framåt när det känns som att livet gått i stå, med möjlighet till nya infallsvinklar när det gäller personliga ambitioner och vägval.
Psykoterapin skräddarsys för den enskilde ifråga om uppläggning och omfattning, i samförstånd mellan terapeuten och den som söker terapi.
Ibland kan det handla om enstaka konsultationer, t ex för att öppna upp en låsning, överblicka personliga valmöjligheter och för krishantering. Andra väljer att gå i längre tids psykoterapi för ett mer omfattande förändringsarbete på det personliga planet. Ett mellanting är s k korttidsterapi, vanligtvis 10-12 samtal, med fokus på ett särskilt problemområde.
Forskning visar att såväl psykodynamisk psykoterapi som KBT ger god effekt vid en rad olika slags problem. Läs vidare här på min hemsida.