Ulf Gustavsson, psykoterapeut, psykolog, Uppsala

Personlig coaching, konsultation

 

 

Coaching rör ofta frågor i yrkeslivet, men kan också handla om privatlivet. Det är inte ovanligt att förena yrkesrelaterad coaching med ett psykoterapeutiskt upplägg där utrymme ges för andra frågor och livsområden jämte arbete och arbetsroll.

Coaching brukar ofta handla om att pröva olika idéer, handlingsvägar och ställningstaganden med en utomstående, professionell samtalspartner som bollplank.  Det kan vara i form av kortare kontakter kring ett specifikt dilemma eller problemsituation, men också längre kontakter för att t ex utveckla och definiera yrkesroll, socialt förhållningssätt i arbetet och gränssättning.

Självutveckling, personliga resurser och mål hör till sådant som nämns i samband med coaching. De samtalspartners som erbjuder coaching brukar dock vara en ganska brokig skara, såväl psykoterapeuter som mer eller mindre självutnämnda coacher.

Som leg psykolog/psykoterapeut vill jag framhålla värdet av att fördjupa coaching-modellen, och även i kortare samtalskontakter använda ACT (”tredje vågens KBT”) som ett värdefullt förhållningssätt för att arbeta med inre upplevelse och yttre beteende, mål och delmål, med personliga livsvärden som kompass för de handlingsriktningar som man vill välja.

Här liksom i psykoterapi kan det bli fråga om att skilja meningsfulla handlingsval från undvikandemönster, att bryta undvikanden och att hitta ett nytt förhållningssätt gentemot invanda föreställningar som lägger sig i vägen för meningsfulla handlingsval.

ACT ger möjligheter till förändringsarbete i konkret mening, med handlingsbeslut och strategier som praktiseras mellan coaching-tillfällena. Med hjälp av ”ACT-pilens” värderade riktning kan mål och delmål visualiseras längs en symbolisk handlingsriktning, och eventuella hinder avläsas. Beroende på om dessa hinder är yttre eller inre (i känsla och tanke) kan olika strategier och övningar användas för att hantera hindren och fortsätta i den värderade riktningen.

ACT:s ”kärnprocesser”, förenklade i tre grunddimensioner, blir relevanta också i en coaching- eller handledningssituation:

-Acceptans/öppenhet
-Närvaro
-Meningsfull, engagerad handling

 

Konsultation, enstaka sessioner

En eller några enstaka konsultationer kan ibland vara tillräckligt för att hantera ett specifikt dilemma eller en problemsituation som uppstått, i arbete eller familjeliv eller på annat sätt. Upplägget av en sådan kontakt blir helt naturligt fokuserat på det problem som ska hanteras och på lösningsstrategier.

Att bolla problemet med en professionell samarbetspartner kan vara en hjälp till att överblicka situationen och se vilka handlingsalternativ som som står till buds – en puff framåt för att ta ställning till hur man vill hantera situationen.

Många människor fastnar i våndor kring olika livsbeslut. Det kan gälla relationer (”bryta upp eller stanna kvar”), skaffa barn, avgöranden ifråga om arbete och utbildning, samt andra val med konsekvenser över tid. En form av konsultation som då kan vara användbar är tre-fem ”problemorienterande samtal”, för att överblicka situationen och hantera den på ett sätt som stämmer med de egna värdena och livsmålen.

 
Uppsala Psykoterapimottagning
Smedsgränd 2B
753 20 Uppsala