Om psykodynamisk psykoterapi

Hem
Psykodynamisk psykoterapi
Konsultation, personlig coaching
Parsamtal, familjesamtal
Ungdomar, unga vuxna
Psykoanalysens historia
Psykoterapi ger resultat
KBT
KBT/Psykodynamisk psykoterapi
Kontakt
Länkar
 
E-post
ulf@ulfgustavsson.se
Telefon
070/769 86 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykoterpi

Psykoterapi har beskrivits som en samarbetsrelation mellan två parter, klienten och terapeuten, där båda arbetar för att förstå de symptom/problem som klienten söker terapi för.

Psykodynamisk psykoterapi är en av flera psykoterapeutiska skolor, och därtill den dominerande i Sverige. Ordet ”psykodynamisk” refererar till de dynamiska, inte sällan konfliktfyllda krafterna i människans psyke.

Psykodynamisk psykoterapi bygger på den psykoanalytiska traditionen, men mycket har hänt, både inom teorin och i det praktiska utövandet, sedan Wienläkaren Sigmund Freud grundade psykoanalysen för drygt 100 år sedan.

I psykoanalytisk/psykodynamisk behandling uppmanas klienten att ge uttryck för känslor och tankar så fritt som möjligt. Detta underlättas av behandlingens ramar, med en samtalspartner som inte har någon privat koppling till klienten, och hjälper till att lyfta fram sammanhang, innebörder och motiv bakom klientens strävanden, utan att värdera eller kritisera.

Klienten är huvudperson, behandlaren är vanligtvis återhållen om sig själv för att ge klienten maximalt utrymme. Det har sagts att det psykoanalytiska samtalet inte liknar något samtal i vardagslivet.

Den ursprungliga psykoanalytiska metoden innebär att klient och behandlare ses upp till fem gånger i veckan. Under samtalen är klienten placerad i horisontalläge på en dyscha med behandlaren sittande bakom sig, för att underlätta det fria flödet av tankar och känslor.

Psykodynamisk psykoterapi, som jag är utbildad i, är en modifierad form av regelrätt psykoanalys. Klient och terapeut sitter mittemot varandra, samtalen äger vanligtvis rum en till två gånger i veckan.

Det finns en del felaktiga föreställningar om psykodynamisk behandling, som t ex att behandlingen mest skulle vara ett ältande av patientens barndom, det som redan varit. Den amerikanske psykoanalytikern Nancy McWilliams påpekar att det i själva verket är relationen klient-behandlare, här och nu, som är navet i behandlingsprocessen.

På fackspråk kallas det ”överföring”, och innebär att klienten inom behandlingsrelationens trygga ram kan gestalta psykiska blockeringar, rädslor, konflikter och uppfattningar om sig själv och andra som har formats i tidigare betydelsefulla relationer, och nu blir tillgängliga för bearbetning och förändring. I nuet avspeglas det som varit. Variationerna är oändliga, det individuella mötet är alltid unikt.

En terapeutisk utvecklingsprocess på det inre planet, i tanke, känsla och självbild, ger möjligheter till att hitta nya handlingsalternativ och bryta invanda mönster i det vardagliga livet. Inre förändringar står i förbindelse med yttre förändringar.


Några olika former av psykodynamisk psykoterapi

Det finns en rad former av psykodynamisk psykoterapi, såväl längre behandlingar som korttidsterapier med fokus på ett avgränsat problemområde.

Behandlingen kan också inriktas på rådgivning och praktiskt stöd, som ”stödterapi”.
Parsamtal och familjesamtal är andra psykodynamiska behandlingsformer, med fokus på relationer, samspelsmönster och kommunikation.

Det går att kombinera psykodynamisk psykoterapi med av läkare föreskriven medicinering t ex av antidepressivt slag.

 

Om psykoterapeuten

En legitimerad psykoterapeut är en yrkesutövare med särskild påbyggnadsutbildning i psykoterapi som godkänts av Högskoleverket. Utbildningen till legitimerad psykoterapeut tar vanligtvis tre år på deltid (60 p). För att söka in på en sådan utbildning krävs att man har grundutbildning som leg psykolog, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri, socionom, leg sjuksköterska, präst eller annat människovårdande yrke, samt att man har motsvarande steg 1-behörighet i psykoterapi, vilket är fallet för psykologer och psykiatrer. Övriga måste först skaffa den behörigheten för att få gå psykoterapiutbildning.

Den vanligaste grundutbildningen för legitimerade psykoterapeuter är psykolog (ca 60 %).
Det finns omkring 3 900 legitimerade psykoterapeuter i Sverige.

Ulf Gustavsson
Leg psykolog/leg psykoterapeut
Uppsala
Kontakt